afwijken

afwijken
{{afwijken}}{{/term}}
[een andere richting nemen] deviate (from) 〈ook figuurlijk〉depart (from) 〈onderwerp〉, diverge (from) 〈lijn e.d.〉
[niet overeenkomen] differdeviate, vary, disagree (with) 〈persoon〉
voorbeelden:
1   doen afwijken divert, turn (away)
     〈figuurlijk〉 (in een betoog/verhaal) van de hoofdzaken afwijken drift away from the essentials
     〈figuurlijk〉 van de goede weg/het rechte pad afwijken deviate from the straight and narrow
     van de regel afwijken deviate from the rule

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”